Thực tập Trắc địa đại cương

I. SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP Quá trình thực tập gồm tổng cộng 6 buổi, trong đó có 5 buổi học lý thuyết và thực hành đo, buổi còn lại tổ chức thi thực hành. Buổi 1: Học và thực hành cách sử dụng máy kinh vĩ điện tử, định tâm và cân bằng máy, sử dụng máy để đo góc bằng. Buổi 2: Thực hành đo góc bằng trên lưới khống chế bằng máy kinh vĩ điện tử và đo dài. Viết mẫu sổ lưu lại kết quả đo. Buổi 3: Học và thực hành cách sử dụng máy thủy bình để đo chênh cao, dùng máy thủy bình đo chênh cao lưới khống chế. Ghi mẫu sổ lưu lại kết quả đo. Buổi 4: Tiến hành đo chi tiết bằng máy kinh vĩ điện tử. ghi mẫu sổ lưu lại kết quả đo Buổi 5: Tiếp tục quá trình đo chi tiết của buổi 4 Buổi 6: Thi thực hành cách sử dụng máy kinh vĩ điện tử và máy thủy bình, tính toán kết quả đo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC