Thực trạng bộ máy quản lý kinh doanh ở công ty TSQ Việt Nam

Thị trường bất động sản là một trong những thị trường quan trọng trong nền kinh tế quốc dân vì nó liên quan đến một lượng tài sản lớn. Tài sản bất động sản thường chiếm khoảng 45- 75% sự giàu có của các nước đang phát triển và ít nhất bằng 20% GDP của những nước này. Việc phát triển thị trường bất động sản có tác động đến tăng trưởng kinh tế thông qua: kích thích đầu tư vào đất đai, nhà xưởng, chuyển dịch lao động giữa các ngành, các vùng lãnh thổ thông qua đầu tư và kinh doanh bất động sản, chuyển bất động sản thành tài sản tài chính. Thị trường bất động sản ở nước ta tuy đã hình thành nhưng vẫn còn sơ khai, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Do đó, phát triển thị trường bất động sản trong thời gian tới là cần thiết. Nghị quyết đại hội VIII của Đảng đã xác định: “ . Tổ chức quản lý tốt thị trường bất động sản. chăm lo giải quyết tốt vấn đề nhà ở cho nhân dân . khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia xây dựng và kinh doanh nhà theo hướng dẫn và quản lý của nhà nước”. Nghị quyết đại hội Đảng IX cũng đã nhấn mạnh: “ Hình thành và phát triển thị trường bất động sản, bao gồm cả quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật, từng bước mở thị trường bất động sản cho người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài tham gia vào đầu tư”. Luật Kinh doanh Bất động sản 2007 ra đời cũng đã quy định những điều kiện kinh doanh, những chính sách giúp thị trường bất động sản vận hành đồng bộ và hoàn thiện hơn. Hiện nay, các chủ thể tham gia thị trường bất động sản ngày càng mở rộng. Song nhà nước chưa thực hiện kiểm soát được, có tới 70% các giao dịch bất động sản là không chính thức. Điều này không những làm thất thu cho nhà nước mà còn ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh của các công ty bất động sản. Công ty TSQ Việt Nam là công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Qua quá trình nghiên cứu thực tế kết hợp với những kiến thức cơ bản về kinh tế thu lượm được em thấy cơ cấu bộ máy được tổ chức hợp lý và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì nó góp phần không nhỏ vào việc thực hiện các mục tiêu cơ bản đặt ra. Đó là lý do em chọn đề tài: “ Tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp kinh doanh bất động sản qua nghiên cứu tại công ty kinh doanh bất động sản TSQ Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC