Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty CPTVĐT&XD Miền Trung

Chuyển sang kinh doanh trong nền kinh tế thị trường và hạch toán kinh tế độc lập, mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp là thực hiện bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh với mục đích cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận. Để đạt được mục đích này thì các Doanh nghiệp phải áp dụng đồng thời nhiều biện pháp quản lý, đặc biệt trong công tác quản lý Doanh nghiệp thì chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu hết sức quan trọng luôn được các nhà Doanh nghiệp quan tâm. Chính vì vậy việc tổ chức tốt công tác kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm có tác dụng lớn lớn đối với công tác quản lý và là khâu quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán của Doanh nghiệp. Phấn đấu để không ngừng tiết kiệm chi phí và hạ thấp giá thành sản phẩm, đó là một trong nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của công tác quản lý kinh tế, quản lý Doanh nghiệp. Để quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm, cần tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành thực tế của các loại sản phẩm sản xuất ra một cách chính xác, kịp thời đúng đối tượng, đúng chế độ quy định và đúng phương pháp. Mặt khác thông qua số liệu do bộ phận kế toán, chi phí sản xuất và tính giá thành cung cấp, các nhà quản lý Doanh nghiệp biết được chi phí để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện định mức, dự toán chi phí, tình hình sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn tiết kiệm hay lãng phí, tình hình thực hiện kế hoạch, giá thành sản phẩm, từ đó đề ra các biện pháp hữu hiệu, kịp thời nhằm hạ thấp chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm để có quyết định phù hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản trị của Doanh nghiệp. Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác kế toán nói chung, kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm nói riêng, bản thân em xin đi sâu vào nghiên cứu và chon làm đề tài báo cáo thực tập của mình. Nội dung báo cáo thực tập gồm có 2 phần như sau: Phần 1: Tổng quan về công tác kế toán tại Công ty CPTVĐT&XD Miền Trung. Phần 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty CPTVĐT&XD Miền Trung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC