Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp may điện bàn

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu PHẦN I: ĐẶC ĐIỂM CHUNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA XÍ NGHIỆP MAY ĐIỆN BÀN1 I. Quá trình hình thành và phát triển của Xí Nghiệp May Điện Bàn1 II. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của xí nghiệp3 1. Chức năng của Xí nghiệp May Điện Bàn3 2. Nhiệm cụ của Xí nghiệp May Điện Bàn3 3. Quyền hạn của xí nghiệp4 III. Tổ chức sản xuất ở Xí Nghiệp May Điện Bàn4 1. Công đoạn sản xuất4 2. Quy trình sản xuất4 IV. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế toán và hình thức kế toán áp dụng tại Xí Nghiệp May Điện Bàn6 1. Đặc điểm và tình hình6 2. Bộ máy quản lý6 3. Bộ máy kế toán8 V. Hình thức kế toán áp dụng tại Xí Nghiệp May Điện Bàn10 1. Hình thức tổ chức10 2. Sơ đồ kế toán “Chứng từ ghi sổ”10 3. Trình tự ghi sổ10 VI. Một số chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Xí Nghiệp May Điện Bàn12 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP MAY ĐIỆN BÀN13 I. Tổng quát chung về tình hình chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm13 1. Một số khái niệm về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm13 2. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm13 3. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm14 II. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại XN May Điện Bàn 15 1. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp15 2. Chi phí nhân công trực tiếp17 3. Hạch toán chi phí sản xuất chung22 4. Tổng chi phí sản xuất tại xí nghiệp May Điện Bàn29 5. Tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Điện Bàn31 6. Tổ chức sổ kế toán32 Phần kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC