Thực trạng đầu tư vào ngành du lịch Việt Nam

Trong những năm qua nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến tích cực, đời sống của nhân dân dần được cải thiện, thu nhập quốc dân tính trên đầu người ngày càng tăng.,trong đó có một phần đóng góp không nhỏ của du lịch. Du lịch là một ngành kinh tế quan trọng có tiềm năng lớn ở Việt Nam. Sau 40 năm hình thành và phát triển (hình thành tháng 7/1960), du lịch Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể, đặc biệt từ những năm 90 trở lại đây, nó góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đảng và Chính phủ đã xác định: “Phát triển du lịch là một định hướng chiến lược quan trọng trong đường lối phát triển kinh tế xã hội nhằm góp phần thực hiện công nghiệp hoá-hiện đại hoá đất nước.” Mặt khác những năm gần đây nhu cầu về hưởng thụ ngày càng tăng, càng có nhiều người muốn đi tham quan, nghỉ mát. Và chúng ta cũng đón tiếp nhiều du khách quốc tế đến tham quan, ngày 8 tháng 12 năm 2000 là ngày ngành du lịch đón người khách quốc tế thứ 2 triệu, đánh giá một bước phát triển mới của ngành. Việt Nam có tiềm năng dồi dào để phát triển du lịch, do đó ta cần phát huy thế mạnh này. Du lịch còn là ngành thúc đẩy các ngành khác phát triển sản xuất, đặc biệt là các ngành sản xuất hàng lưu niệm, lĩnh vực phục vụ ăn uống, đi lại của khách. và nó cũng góp phần làm sôi động kinh tế của vùng. Xét thấy tầm quan trọng của du lịch đối với nền kinh tế và xã hội và vai trò của đầu tư đối với ngành du lịch em chọn đề tài thực trạng đầu tư vào ngành du lịch Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC