Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty mỹ thuật trung ương

Cùng với sự thay đổi của đất nước, nước ta từ một nền kinh tế bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường, đó thỳc đẩy sù biến động mạnh mẽ về cơ cấu quản lý kinh tế, đặt ra cho cỏc nhà doanh nghiệp phải có cạnh tranh lành mạnh chiếm lĩnh thị trường, giảm chi phớ sản xuất và hạ giỏ thành sản phẩm để đạt hiệu quả cao. Vì vậy tổ chức hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giá thành sản phẩm có ý nghĩa sống cogn đối với cỏc nhà doanh nghiệp sản xuất. Trong quỏ trình sản xuất, cỏc doanh nghiệp phải tù trang trải toàn bộ chi phớ bỏ ra và phải đảm bảo có lói. Yờu cầu này chỉ có thể thùc hiện trờn cơ sở quản lý chặt chẽ cỏc loại chi phớ sản xuất như lao động, vật tư, tiền vốn Đồng thời doanh nghiệp cũng phải thường xuyờn nắm bắt giỏ cả trờn thị trường để phõn tớch, đỏnh giỏ chi phớ sao cho có hiệu quả. Là một chỉ tiờu chất lượng tổng hợp, phản ỏnh trình độ quản lý, sử dụng vật tư, lao động, trình độ tổ chức cụng nghệ sản xuất sản phẩm, nờn giỏ thành sản phẩm là cơ sở để đỏnh giỏ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm khụng chỉ là việc tớnh đỳng, tớnh đủ trong giỏ thành mà cũn phải tớnh đến việc cung cấp thụng tin cho cỏc nhà quản trị doanh nghiệp. Do đó, việc nghiờn cứu để hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm cho hợp lý luụn là mối quan tõm của cỏc nhà doanh nghiệp. Cỏc nội dung của đề tài bao gồm 3 phần: Phần 1: Cơ sở lý luận về tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại doanh nghiệp sản xuất. Phần 2: Thùc trạng hạch toỏn chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại cụng ty mỹ thuật trung ương. Phần 3: Giải phỏp đề xuất chi phớ và một số ý kiến nhằm góp phần hoàn thiện cụng tỏc kế toỏn tập hợp chi phớ sản xuất và tớnh giỏ thành sản phẩm tại cụng ty mỹ thuật trung ương.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC