Thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Sakurai

Qua thời gian thực tập tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sakurai Việt Nam, được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của các phòng ban trong công ty cũng như sự tìm tòi học hỏi của bản thân bước đầu em cũng nắm bắt được những vấn đề cơ bản của công ty. Trong thời gian Việt Nam đang mở cửa thị trường, kích thích đầu tư đồng thời với việc thay đổi, bổ sung các chính sách, luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cho thấy các công ty có vốn nước ngoài nói chung và doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài nói riêng có một vị trí khá quan trọng trong nền kinh tế quốc dân Việt Nam. Những năm qua đất nước ta đã có những bước ngoặt và chuyển biến lớn trong nền kinh tế bao gồm cả cơ cấu, chính sách và thể chế kinh tế nhất là cơ chế quản lý kinh tế – xã hội. Vì vậy mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn 100% vốn nước ngoài là một đề tài rất hay để tìm hiểu, nghiên cứu trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hiện nay. Với sáu tuần thực tập tổng hợp tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sakurai Việt Nam em đã nghiên cứu những vấn đề chung tại công ty và kết quả nghiên cứu, khảo sát được trình bày trong bản báo cáo thực tập tổng hợp. Bản báo cáo được kết cấu thành ba phần như sau: Phần 1: Giới thiệu chung về công ty TNHH Sakurai Việt Nam. Phần 2: Thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Sakurai Phần 3: Những giải pháp nhằm hoàn thiện công táckế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Sakurai

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC