Thực trạng hoạt động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Chủ sở hữu công ty có thể là cá nhân hoặc là tổ chức, trích từ tài sản của mình nguồn vốn để thành lập công ty TNHH một thành viên. Trong quá trình hoạt động của công ty TNHH một thành viên, chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm trên phần tài sản của chủ sở hữu đã trích đ ể hình thành vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC