Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty thnn quảng cáo ôla

Vốn bằng tiền là một phần tài của sản lưu động trong doanh nghiệp tồn tại dưới hình thái tiền tệ,có tính thanh khoản cao nhất,bao gồm tiền mặt tại quỹ của Doanh nghiệp,tiền gửi ở các ngân hàng,kho bạc nhà nước và các khoản tiền đang chuyển.Với tính lưu hoạt cao-vốn bằng tiền được dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán của doanh nghiệp,thực hiện việc mua sắm hoặc chi phí.Vốn bằng tiền được phản ánh ở tài khoản nhóm 11 gồm: -Tiền tại quỹ. -Tiền gửi ngân hàng. -Tiền đang chuyển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC