Thực trạng pháp luật quản lý thuế ở nước ta hiện nay, và những vấn đề cần hoàn thiện

Trong bối cảnh thế giới đương đại, xu hướng chung của các nước là tìm cách ban hành những đạo luật riêng về từng loại thuế và cố gắng tách bạch các quy định về hành chính thuế ra khỏi các đạo luật về thuế, bằng cách ban hành một đạo luật riêng, gọi là Luật về quản lý thuế. Giải pháp này được đánh giá là thích hợp hơn với điều kiện hội nhập kinh tế toàn cầu. Bài viết này sẽ phân tích về thực trạng pháp luật quản lý thuế ở nước ta hiện nay, và những vấn đề cần hoàn thiện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC