Thực trạng quá trình phát triển kinh tế Việt Nam áp dụng quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của llsx 7

Sản xuất vật chất trong mỗi giai đoạn lịch sử được biểu hiện ở mỗi phương thức sản xuất (PTSX) nhất định. PTSX là cách thức mà con người làm ra của cải vật chất. Đó là nhân tố quyết định tính chất, kết cấu của xã hội. Quyết định sự vận động và phát triển của xã hội loài người, song sự phát triển của sản xuất phụ thuộc vào một PTSX. PTSX là sự tổng hoà mối quan hệ giữa LLSX và QHSX tạo nên một nền kinh tế có LLSX phát triển kéo theo một QHSX phát triển. Nếu một nền kinh tế có QHSX phát triển cũng phải đòi hỏi một LLSX phải phát triển đến một chừng mực nào đó để phù hợp với QHSX đó. Quy luật QHSX phù hợp với tính chất và trình độ của LLSX là một đIều kiện tất yếu để phát triển một nền kinh tế. Vì vậy việc nghiên cứu về mối quan hệ giữa LLSX và QHSX là đòi hỏi cần thiết đối với mỗi một sinh viên chúng ta. Đi sâu vào nghiên cứu quy luật này tạo cho mỗi sinh viên có một khối lượng kiến thức nhất định để phục vụ cho đất nước sau này. Nghiên cứu về quy luật này là nhu cầu đòi hỏi bắt buộc đối với mỗi sinh viên, đặc biệt là các sinh viên thuộc ngành kinh tế. Đó là những nguồn lực chính cho sự phát triển của đất nước. Trong tình hình kinh tế hiện nay cần có những biện pháp thúc đẩy mạnh mẽ LLSX phát triển và bên cạnh đó không quên nâng cao trình độ quản lý của nhà nước để đưa đất nước phát triển. Để thực hiện ước mơ xây dựng một đất nước văn minh giàu đẹp, xã hội công bằng trên cơ sở toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, triệu người như một, hãy làm việc nhiều hơn để củng cố nền tảng cho đất nước. Đó là việc làm có ý nghĩa và là nghĩa vụ của mỗi người để thúc đẩy nền kinh tế của đất nước phát triển.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC