Thực trạng quan hệ phân phối và một số giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện quan hệ phân phối ở nước ta trong thời gian tới

Đất nước ta đang từng bước đổi mới,quá độ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội . Với đặc thù riêng về chính trị đất nước , hoàn cảnh lịch sử tác động gián tiếp trực tiếp làm xuất hiện nhiều thành phần kinh tế với sự đa dạng và phong phú về các hình thức sở hữu . Sự đa dạng về các hình thức sở hữu này đã làm xuất hiện nhiều hình thức phân phối khác nhau. Mỗi một hình thức sở hữu nhất định nó sẽ làm nẩy sinh một hình thức phân phối nhất định. Như vậy khi đI phân tích quan hệ phân phối trong nền kinh tế chúng ta sẽ nắm bắt được các quan hệ kinh tế nhìn nhận được sự công bằng xã hội qua các hình thức phân phối khác nhau. Trong bất cứ một nền kinh tế nào phân phối cũng luôn chiếm giữ một vị trí vô cùng quan trọng, là cây cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng, là lĩnh vực hoạt động kinh tế nhạy cảm& phức tạp đòi hỏi các nhà hoạch định chính sách kinh tế phảỉ nghiên cứu sâu rộng mỗi một hình thức phân phối nó gắn liền với một chế độ chính trị pháp quyền nhất định . Như vậy mỗi một chế độ chính trị xã hội khác nhau ta lại có một quan hệ phân phối khác nhau ở nước ta hiện nay đang trong giai đoạn chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ thích ứng với sự chuyển đổi này là sự đa dạng về các hình thức sở hữu để phát huy hết sức mạnh của nền kinh tế quốc dân. Cho nên làm xuất hiện nhiều quan hệ phân phối như phân phối theo lao động ,phân phối ngoài thù lao lao động ,phân phối theo vốn và tài sản Quan hệ phân phối trong nền kinh tế nước ta hiện nay là một chủ đề rộng. Để có thể tìm hiểu một cách có hệ thống,và sâu sắc hơn về quan hệ phân phối em xin được đi nhiều hơn vào quan hệ phân phối theo lao động(là quan hệ phân phối chủ yếu ở nước ta hiện nay) và một hình thức thể hiện rõ nét của nó đó là:hình thức thu nhập theo lao động

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC