Thực trạng tăng trưởng Việt Nam 2001 - 2005 dưới góc độ 2 quan điểm phát triển

Năm 2000,bước vào thiên niên kỉ mới, làm sao để bắt kịp với nền kinh tế thế giới, để hội nhập với các nền kinh tế hùng mạnh bậc nhất với một nền kinh tế nhỏ bé, lạc hậu, non trẻ và đang trong giai đoạn khó khăn của thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội như Việt Nam? Đứng trước tình hình nay Đảng ta quyết định phải lập ra mục tiêu chiến lược cụ thể cho nước ta trong 10 năm tiếp theo 2001-2010 nhằm đưa tiến trình phát triển Việt Nam có những bước đi đúng hướng và nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế. Năm 2005 sau một nửa chặng đường phát triển chúng ta cần nhìn lại những thành quả đạt được cũng như những khó khăn còn tồn tại, đánh giá kết quả thực hiện để điều chỉnh những bước đi trong tương lai làm sao hoàn thành được những kế hoạch đã đặt ra vào năm 2010. Để đánh giá việc thực hiện trong 5 năm 2001-2005 của chúng ta có đạt được những kết quả như mong muốn hay không chúng ta phải dựa trên 5 quan điểm phát triển trong chiến lược phát triển 2001-2010. Để có cái nhìn tổng quan nhất chúng ta sẽ đi đánh giá dựa trên góc độ quan điểm thứ 1 và thứ 2- hai quan điểm quan trọng nhất tạo nên động lực và bước nhảy cho nền kinh tế trong quá trình thực hiện, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đặt ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC