Thực trạng và giải pháp để phát triển doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

MỤC LỤC Trang LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ DOANG NGHIỆP NHÀ NƯỚC …… 1 I. Tính tất yếu khách quan của việc tồn tại các thành phần kinh tế nói chung và kinh tế nhà nước nói riêng trong thời kỳ quá độ ở nước ta… 1 1. Tính tất yếu khách quan của việc tồn tại thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần…………………………… 1 2. Doanh nghiệp nhà nước và vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc dân…………………………………………… 2 a. Khái niệm chung về doanh nghiệp nhà nước………………… 2 b. Vai trò của doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế quốc dân … 3 II. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VÀ ĐẢNG TA VỀ KINH TẾ NHÀ NƯỚC NÓI CHUNG VÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NÓI RIÊNG, MỘT SỐ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƯỚC ……………………………………………………… 61. Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin và Đảng ta về kinh tế nhà nước nói chung, doanh nghiệp nhà nước nói riêng…………… 6 a. Một số quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lênin…………………. 6 b. Một số quan điểm của Đảng ta…………………………………. 6 2. Một số kinh nghiệm của một số nơi ………………………………… 8 a.Kinh nghiệm của một số nước trên thế giới………………………. 8 b.Kinh nghiệm của một số địa phương trong nước…………………10 CHƯƠNG II THỰC TRẠNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI……………………………………………………………. 12 I. Thực trạng chung của doanh nghiệp nhà nước trong cả nước………12 II. Thực trạng của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi…………………………………………………………………………13 1. T ổng quan về tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi……14 a. Vị trí địa lý…………………………………………………………14 b. Khí hậu…………………………………………………………….14 c. Khái quát về kinh tế xã hội tỉnh Quảng Ngãi………………14 2. Thực trạng doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.16 a. Hình thức tổ chức và tình hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi………………………………………17 b. Thực trạng, nội dung sắp xếp - đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi…………………………………………27 3. Những thuận lợi, hạn chế và tồn tại của doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh…………………………………………………………31 a. Thuận lợi……………………………………………………….31 b. Một số tồn tại và hạn chế………………………………………33 4. Nguyên nhân của những thành công và hạn chế tồn tại……….36 CHƯƠNG III PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NHẰM PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI………………………………………………………….38 I. Quan điểm, mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Ngãi………………………………………………………………………38 1. Quan điểm tổng quát…………………………………………….38 2. Mục tiêu phát triển doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Ngãi…38 a. Mục tiêu 10 năm ( 2001 –2010) …………………………………38 b. Mục tiêu 5 năm (2001- 2005) …………………………………39 II. Phương hướng và giảipháp để phát triển doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi……………………………………………39 1. Phương hướng sắp xếp, phát triển doanh nghiệp nhà nước…….39 a. Đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động kinh doanh…………39 b. ĐốI với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích ………….40 2. Một số giải pháp nhằm phát triển doanh nghiệp nhà nước ở tỉnh Quảng Ngãi…………………………………………………………………41 a. Giải pháp sắp xếp, đổi mới cơ chế quản lý doanh nghiệp nhà nước…………………………………………………………………………41 b. Giải pháp mở rộng thị trường đầu vào và tiếp thị sản phẩm….42 c. Giải pháp đổi mới cơ cấu đầu tư, khai thác các nguồn vốn sử dụng đáp ứng được nhu cầu phát triển và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mớicông nghệ và làm lành mạnh hoá tài chính doanh nghiệp…………………………………………………………………….43 d. Giải pháp làm tốt công tác đào tạo bồi dưỡng, tuyển chọn đội ngũ can sbộ quản lý và nâng cao trình độ tay nghề của công nhân…… 45 KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC