Thực trạng và xu hướng phát triển nguồn lực con người của công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái - Thái bình

Sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta ngoaì môi trường chính trị ổn định, còn phải có cac nguồn lực cần thiết để phát triển, trong số các nguồn lực đó, nguồn lực con người được xem là quý giá nhất và là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh bền vững. Hiện nay, sự phát triển nhanh và mạnh mẽ của các công ty may trong nước cũng như các công ty may có vốn đầu tư nước ngoài trong địa bàn Tỉnh Thái Bình dẫn đến sự cạnh tranh lao động ngày càng gay gắt. Điều đó giúp chúng ta nhận diện một cách rõ ràng hơn về vai trò có ý nghĩa quyết định đối với sự pháy triển của xã hội của nguồn lực con người. Vì vậy đầu tư cho sự phát triển nguồn lực con người đang trở thành hướng ưu tiên của nước ta và các công ty nhằm hướng tới một sự phát triển và bền vững trong cuộc đua phát triển. Công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái được thành lập năm 1996 với chức năng sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, từ khi thành lập đến nay, hoạt động của công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung cuả Thái Bình. Tuy nhiên trong bối cảnh hội nhập và cạnh tranh gay gắt như hiện nay, sự phát triển của công ty trước hết do nguồn nhân lực của công ty quyết định. Do vậy, đầu tư phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công ty chính là vấn đề thực tiễn đăt ra cấp bách. Trên cơ sở những kiến thức đã học, qua thời gian thực tế được sự giúp đỡ nhiệt tình cung sự chỉ bảo ân cần của thầy giáo TS Hoàng Trọng Sao Với ý nghĩa đó, em chọn đề tài " phát triển nguồn nhân lực con người của công ty cổ phần may xuất khẩu Việt Thái giai đoạn 2010 - 2015 ".

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC