Thuốc Generic và tương đương sinh học

Nội dung  Giới thiệu vấn đề thuốc generic và tương đương sinh học  Khái niệm sinh khả dụng (SKD) của thuốc và tương đương sinh học (TĐSH)  Ý nghĩa của TĐSH và chất lượng thuốc  Qui định về Sinh khả dụng của thuốc & Tương đương sinh học tại Việt nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC