Thuyết minh dự án đầu tư xây dựng cơ sở chăn nuôi heo gia công tập trung PNT

Trong những năm qua, nhờ chủ trƣơng chính sách của Đảng và Nhà nƣớc về đổi mới nền kinh tế từ cơ chế tập trung bao cấp sang cơ chế thị trƣờng theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa, chủ trƣơng phát triển kinh tế nhiều thành phần, đa dạng hoá các loại hình sở hữu. Chính nhờ chủ trƣơng đúng đắn đó, nền kinh tế của đất nƣớc đã phát triển, đời sống của đại đa số nhân dân đã đƣợc cải thiện lên một bƣớc. Bƣớc sang thế kỷ 21, đất nƣớc ta đứng trƣớc những thách thức và vận hội mới. Nhờ đƣờng lối đúng đắn của Đảng và Nhà nƣớc, trên bƣớc đƣờng công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nƣớc, Việt Nam đang chuyển dịch từ nền kinh tế nông nghiệp sang nền kinh tế đa dạng với nhiều thành phần kinh tế theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa. Thực hiện chủ trƣơng đƣờng lối của Đảng và Nhà nƣớc, nền kinh tế nông nghiệp nƣớc ta đang có sự chuyển biến vững chắc từ nền kinh tế nông nghiệp thuần nông sang nền kinh tế nông nghiệp đa dạng với nhiều loại cây trồng, con vật nuôi có giá trị kinh tế cao. Sự kết hợp giữa chăn nuôi và trồng trọt là hƣớng mũi nhọn, làm tiền đề thúc đẩy nền kinh tế Nông nghiệp Nông thôn. Hiện nay ngành chăn nuôi ngày càng có vị trí quan trọng trong sản xuất Nông nghiệp, đặc biệt khi vấn đề lƣơng thực đã đƣợc giải quyết cơ bản. Nhƣng do xuất phát điểm nền kinh tế còn thấp nên tỷ trọng sản lƣợng chăn nuôi mới chiếm khoảng 30-32% trong tổng giá trị sản lƣợng trong Nông nghiệp. Chăn nuôi hiện đang là một trong những mũi nhọn trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hƣớng hàng hóa đa dạng hóa vật nuôi. Công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, công nghiệp có áp dụng công nghệ cao trong chăn nuôi và nhân giống, sản xuất hàng hóa, bảo vệ môi trƣờng đƣợc chú trọng. Song song với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển chăn nuôi toàn diện, khuyến khích phát triển các sản phẩm chăn nuôi đặc sản giá trị kinh tế cao, gắn phát triển chăn nuôi với tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC