Thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế

 Vào cuối những thập kỷ 40 và đầu thập kỷ 50 của thế kỷ XX, sự phân biệt giàu nghèo giữa các quốc gia trên thế giới quá cách biệt. Các nước giàu bao gồm các nước Tây – Bắc Âu, Mỹ, Úc, Newzealand và Nhật Bản; còn các nước nghèo tập trung ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La Tinh. Nhưng khoảng cách này dần dược thu hẹp vào những năm 90 của thế kỷ XX. Song nói chung các nước ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ La Tinh vẫn là các nước nghèo.  Sự phân chia các nước phát triển, các nước đang phát triển và các nước kém phát triển được nhiều nước quan tâm.Sự phân loại trình độ phát triển các quốc gia chủ yếu dựa trên thu nhập GDP bình quân đầu người. Dựa vào tiêu chí này, năm 1986 Ngân hàng thế giới (WB) đã phân chia trình độ phát triển các quốc gia trên thế giới thành 3 nhóm: Một là, nhóm các nước có thu nhập thấp, là những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người dưới 450 đô/người/năm. Hai là, nhóm các nước có thu nhập trung bình, là những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người dưới 450 đến 6000 đô/người/năm. Ba là, nhóm các nước có thu nhập cao, là những quốc gia có thu nhập bình quân đầu người dưới 6000 đến 10000 đô/người/năm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC