Thuyết trình Cách đếm số lượng vi sinh vật trực tiếp bằng buồng đếm

Trong bất kỳ một loại mẫu vật nào, muốn biết số lượng chung của các nhóm vi sinh vật cũng như số lượng riêng của mỗi nhóm thành phần, đều cần phải đếm số lượng tế bào của chúng. Để xác định số lượng vi sinh vật trong đất, nước, không khí và dịch nuôi cấy người ta có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC