Thuyết trình Chương 11 xây dựng hệ thống thông tin và quản trị dự án

1. Nhữngbướcchínhđểgiải quyếtvấnđềkhi pháttriểnhệthốngthôngtin mới? 2. Nhữngphươngphápthaythếđểxâydựnghệ thốngthôngtin làgì? 3. Nhữngphươngphápquantrọngđểmôphỏng vàthiếtkếhệthốnglàgì? 4. Dựánhệthốngthôngtin đượclựachọnvà đánhgiánhưthếnào? 5. Quảntrị dựánhệthốngthôngtin nhưthếnào

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC