Thuyết trình - thị trường tài chính

(Bản scan) Thuê tài chính là một hình thức tài trợ vốn chung và dìa hạn thjoong qua việc cho thuê máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác trên cơ sở hữuj đồng cho thuê giữa Công ty CTTC với bên thuê.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC