Thuyết trình: Xác định độ ngọt của hai sản phẩm là: Coca và Pepsi

-Nguyên tắc thực hiện: người thử nhận được đồng thời hai mẫu nước ngọt của hai nhãn hiệu khác nhau được mã hóa bằng ba chữ số và được yêu cầu cho biết mẫu nào có cường độ ngọt mạnh hơn. -Thiết kế thí nghiệm: mẫu thử được trình bày thành cặp và có trật tự trình bày mẫu AB, BA. - Số lượng người thử: 30 người

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC