Tiền tệ ngân hàng và chính sách tiền tệ của Việt Nam hiện nay

Hàng ngày chúng ta tiếp xúc và sử dụng tiền , tiền đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với chúng ta trong việc trao đơi hàng hóa, tiêu dung,… vậy tiền là gì? Có nhiều cách định nghĩa khác nhau về tiền tệ Theo Mác : tiền tệ là một thứ hàng hóa đặc biệt, được tách ra khỏi thế giới hàng hóa, dùng để đo lường và biểu thị giá trị của tất cả hàng hóa khác. Nó biểu hiện trực tiếp lao động xã hội và mối quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hóa. Theo các nhà kinh tế hiện đại : tiền là bất cứ cái gì được chấp nhận chung trong thanh toán để nhận hàng hóa, dịch vụ hoặc trả nợ Theo 1 số người : tiền là tất cả , có tiền mua tiên cũng được. Tuy nhiên có thể định nghĩa ngắn gọn như sau : tiền là phương tiện được xã hội thừa nhận chung làm trung gian cho việc mua bán hang hóa và dịch vụ

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC