Thuận lợi đạt được khi cá doanh nghiệp áp dụng TC ISO 14000. Nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp với khách hàng. Nâng cao năng lực cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài nhờ nâng cao hiệu quả kinh tế trong hoạt động môi trường

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC