Tiêu chuẩn và quy chuẩn trong quản lý môi trường

I. TIÊU CHUẨN TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Khái niệm chung về tiêu chuẩn. Phân loại. Các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. Một số ví dụ về tiêu chuẩn trong quản lý môi trường. II.QUY CHUẨN TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG. Khái niệm quy chuẩn . Các quy chuẩn môi trường Việt Nam. Một số ví dụ về quy chuẩn trong quản lý môi trường. III.Ý NGHĨA CỦA TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG. IV. SO SÁNH SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TIÊU CHUÂN VÀ QUY CHUẨN MÔI TRƯỜNG. V. MỘT SỐ ĐIỀU VỀ ISO 1401

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC