Tiêu chuẩn về tài sản cố định và vốn cố định hữu hình

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, sự vận động của vốn cố định được gắn liền với hình thái biểu hiện vật chất của nó - tài sản cố định và được tuân theo tính quy luật nhất định. Do đó để quản lý, sử dụng hiệu quả vốn cố định ta cần nghiên cứu những tính chất và đặc điểm của tài sản cố định. Để sản xuất kinh doanh trong một doanh nghiệp thường có nhiều loại tư liệu lao động khác nhau: Xét về mặt giá trị: có loại có giá trị rất lớn nhưng cũng có loại có giá trị tương đối nhỏ. Xét về mặt thời gian sử dụng: có loại có thời gian sử dụng rất dài và cũng có laọi có thời gian sử dụng rất ngắn. Bộ phận quan trọng nhất trong tư liệu lao động sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp là các TSCĐ. Đó là tư liệu lao động chủ yếu được sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp trong quá trình sản xuất kinh doanh như: máy móc thiết bị phương tiện vận tải, nhà cửa vật kiến trúc, các khoản chi phí đầu tư mua sắm các TSCĐ vô hình Thông thường một tư liệu lao động được coi là TSCĐ phải đồng thời thoả mãn hai tiêu chuẩn cơ bản: - Phải có thời gian sử dụng tối thiểu 1 năm trở lên. - Phải đạt giá trị tối thiểu ở mức quy định. Tiêu chuẩn này được quy định riêng đối với từng nước và có thể được diều chỉnh cho phù hợp với mức giá cả của từng thời kỳ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC