Tiểu luận An toàn sinh học - Ứng dụng công nghệ AND tái tổ hợp trong nông nghiệp

1. Giới thiệu chuyên đề. 2. Các ứng dụng của công nghệ AND tái tổ hợp trong nông nghiệp. 2.1. Ứng dụng công nghệ AND tái tổ hợp đối với động vật. 2.2. Ứng dụng công nghệ AND tái tổ hợp đối với thực vật. 2.3. Ứng dụng công nghệ AND tái tổ hợp đối với vi sinh vật. 3. Ưu, nhược điểm của công nghệ AND tái tổ hợp trong nông nghiệp và vấn đề an toàn sinh học. 4. Một số ý kiến của các chuyên gia và xu hướng phát. 5. Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC