Tiểu luận Ảnh hưởng của lạm phát đối với thuế đánh vào hàng hóa

Thuế là công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế,là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước. Chính sách thuế gắn liền với chính s ách phát triển của mọi quốc gia. Đối với những quốc gia đan g thực hiện nền kinh tế chuyển đổi, tiến sâu vào hội nhập quốc tế thì chính sách thuế năng động,phù hợp càng trở nên cực kỳ quan trọng. Thực hiện đường lối đổi mới,chính sách kinh tế - tài chính nói chung,chính sách thuế nói riêng có nhiều nội dung đi sát cuộc sống hơn và ngày càng trở thành công cụ đắc lực phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội. Các Luật thuế mới góp phần tích cực nhằm b ảo hộ sản xuất trong nước,thúc đẩy đầu tư, khuyến khích xuất khẩu và quản lý nhập khẩu. Với sự cải cách sửa đổi bổ sung kịp th ời, hợp lý các luật thuế đã đảm bảo công bằng và bình đẳng về nghĩa vụ thu ế.Về cơ bản phù hợp với thực tiễn sản xuất,kinh doanh, góp phần làm cho sản xuất kinh doanh ổn định, phát triển, tác động sâu sắc đến quá trình chuyển đổi nền kinh tế,góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội. Ngoài những kết quả trên,việc thự c hiện chính sách thuế mới còn thúc đẩy các tổ chức, cá nhân tăng cường công tác quản lý hạch toán kinh doanh,thực hiện tốt hơn chế độ hoá đơn chứ ng từ,thúc đẩy cơ quan thuế từng bước đổi mới nâng cao công tác quản lý thu phù hợp với việc thay đổi chính sách thuế,.Xây dựng một chính s ách thuế tích cực,hợp lý kích thích sự năng động của hoạt động giao thư ơng trong quá trình hội nhập là bước đột phá kích hoạt tăng trưởng nền kinh tế. Trong tình hình hiện nay, lạm phát là vấn đề trung tâm và nhạy cảm hàng đầu, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế xã hội của các quốc gia trên thế giới. Và v iệc quan tâm tới lạm phát trong vai trò của nó đối với sự phát triển của nền kinh tế, luôn là chủ đề mà các nhà làm chính sách quan tâm. Trong xu hướng chịu sự tác động, ảnh hưởng từ lạm phát, Thuế không là ngoại lệ. Với vai trò là một công cụ để kiềm chế lạm phát, chính s ách thuế được xây dựng và điều ch ỉnh một cách linh hoạt tùy thuộc vào từng thời điểm biến động của nền kinh tế, đặc biệt là yếu tố lạm phát. Trong các chính sách thuế thì chính sách thuế đánh vào hàng hóa dịch vụ có tầm quan trọng hơn cả.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC