Tiểu luận Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp và quản lý chất lượng toàn diện đến hiệu quả dự án xây dựng tại Đài Loan

Tên đề tài rõ ràng, dễ hiểu, xác định được nội dung là phân tích mối quan hệ giữa ba yếu tố Văn hóa doanh nghiêp (Corporate Culture – CC), Tổng Quản Lí Chất Lượng (Total Quality Management – TQM) và Hiệu Quả Dự Án (Project Performance – PP)  Nội dung tên đề tài cho thấy phạm vi nghiên cứu là các công ty xây dựng tại Đài Loan.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC