Tiểu luận Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái VAS1O và IAS21

Việt Nam đang đi lên trên con đường phát triển của nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Theo đó, quá trình hội nhập đã và đang diễn ra rất nhanh. Đặc biệt là sự gia nhập vào các tổ chức khu vực và thế giới: ASIAN, WTO, .đã đưa nền kinh tế của nước ta xích lại gần hơn với các nước trên thế giới. Quá trình giao lưu buôn bán hàng hóa, ngày càng diễn ra đa dạng và phong phú hơn. Từ đó đòi hỏi phải có sự phù hợp giữa các quy tắc chuẩn mực để phù hợp với các thông lệ quốc tế, tạo điều kiện cho quá trình hội nhập được thuận lợi. Nước ta đã có nhiều sự thay đổi trong nhiều phương diện trong đó không ngoại trừ các chuẩn mực kế toán. Bộ Tài chính là cơ quan chịu trách nhiệm soạn thảo và ban hành các chuẩn mực kế toán đã xác định ba nguyên tắc xây dựng chuẩn mực kế toán và kiểm toán Việt Nam là (1) Dựa trên cơ sở các chuẩn mực quốc tế về kế toán, chuẩn mực quốc tế vê kiển toán. (2) Phù hợp với điều kiện phát triển của Việt Nam (3) Đơn giản, rõ ràng và tuân thủ các quy định về thể thức ban hành văn bản pháp luật. Chính việc biên soạn hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam được dựa trên các chuẩn mực quốc tế về kế toán và được điều chính cho phù hợp với những đặc điểm riêng của Việt Nam đã giúp cho tiến trình xây dựng và ban hành diễn ra nhanh chóng. Về cơ bản, các chuẩn mực kế toán của Việt Nam là phù hợp với chuẩn mực quốc tế, tuy nhiên vẫn cồn tồn tại những khoảng cách nhất định so với các chuẩn mực quốc tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC