Tiểu luận Biện chứng cái đẹp trong xã hội

Từ th ờ i nguy ê n thu ỷ, khi lo à i ng ườ i m ớ i xu ấ t hi ệ n, nhu c ầu v ề c á i đ ẹ p đ ã trở th à nh m ộ t nhu c ầ u khô ng th ể thi ế u. N hững b ức tranh tả cảnh săn b ắ n: Con b ò r ừ ng, con b ê r ừ ng, đàn hươu phươ ng B ắ c hay b ức tượ ng mang vẻ đ ẹp chức n ă ng: B à t ổ mẫu – vệ nữ Vilenđ ooc đ ã đượ c c ác ngh ệ sỹ nguyê n thu ỷ sá ng tá c tr ên vá ch đá ở c á c hang đ ộ ng n ổ i ti ếng â ntmiara, Phôngđờgom. Niô ,l á tc ô , Cô ngbaren v.v b ằ ng than đ en, đá đỏ , đ ấ t v à ng từ th ờ i h ạ k ỳ đ ồ đá c ũ (M áchđ al ênien) c á ch đây khoảng 30.000 năm là mộ t minh ch ú ng hùng hồn cho nhu c ầ u thẩm mỹ, nhu cầu làm đ ẹp hang đ ộ ng – nơ I họ c ư tr ú và cao hơ n l à nhu c ầu tâ m linh. C ũ ng như c ác khoa họ c khá c, xuấ t ph á t t ừ đ ặc th ủ ri ê ng mang t í nh khu biệ t, m ỹ họ c có đ ố i t ượ ng nghi ê n c ứ u c ủ a m ì nh. Trong c ái đ a d ạ ng, phứ c tạ p và phong phú c ủa tự nhi ên và x ã hộ i con ng ườ i, mỹ họ c xu ấ t hi ện như mộ t “khoa h ọ c di ệu k ỳ”. Đó l à khoa h ọ c nghiê n cứu c á c m ố i quan h ệ th ẩm mỹ, c ác hiệ n tư ợng thẩ m mỹ trong khô ng gian thẩm mỹ c ủa con ngườ i. M ỹ h ọ c nghiê n c ứ u c ác quy lu ật chung nh ất c ủ a sự h ì nh thà nh, phá t tri ể n và bi ểu hi ện củ a c á i th ẩ m mỹ trong đ ờ i s ố ng con ng ườ i. Con người tồn tại giữa m ộ t đời sống th ẩm mỹ , gi ữ a khô ng gian bao la v à thời gian vô tận. Đờ i số ng thẩ m mỹ t ồ n tạ i d ưới hai d ạ ng: đ ờ i s ố ng v ật ch ấ t v à đ ớ i số ng tinh thầ n. Đờ i số ng v ật ch ấ t l à nhữ ng giá tr ị th ẩm mỹ tồ n tạ i d ướ i d ạng vậ t th ể đ ồ vậ t (Tangible) c ó th ể nh ì n thấ y, s ờ th ấy. Đờ i số ng tinh th ầ n là nhữ ng giá tr ị th ẩ m mỹ phi vậ t th ể (Intangible), ch ỉ có th ể nghe th ấy, cả m thấ y.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY