Tiểu luận Biện chứng của quá trình phát triển và sử dụng nguồn nhân lực ở Việt Nam đến năm 2010

Nhận thức lý luận của chủ nghĩa Mac- Lenin vào thực tiễn của nước ta, nhất là trong giai đoạn tiến hành CNH – HĐH ở nước ta. Đảng và Nhà nước cũng thấy rõ được vai trò nguồn nhân lực đối với sự nghiệp CNH - HĐH mà cả nước ta đang tiến hành. Trong văn kiện Đại hội Đảng cộng sản lần IX Đảng ta đã đưa ra mục tiêu tổng quát chiến lược 10 năm 2001 -2010 “ Đưa nước ta thoát khỏi tình trạng kém phát triển, nâng cao rõ rệt đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nguồn lực con người, nguồn lực khoa học – công nghệ, được hình thành về căn bản”. Cụ thể mục tiêu chiến lược cho nguồn nhân lực đó là: “ Nâng lên đáng kể chỉ số phát triển con người của nước ta. Tốc độ tăng dân số đến năm 2010 còn khoảng 1,1%. Xóa hộ đói, giảm nhanh hộ nghèo, giải quyết việc làm ở cả thành thị và nông thôn, nâng cao tỷ lệ người lao động được đào tạo lên khoảng 40%. Trẻ em đến tuổi đi học đều được đến trường, hoàn thành phổ cập trung học cơ sở trong cả nước. Người có bệnh được chữa trị, giảm tỷ lệ trẻ em (dưới 5 tuổi) suy dinh dưỡng xuống khoảng 20%, tăng tuổi thọ trung bình lên 71 tuổi. Chất lượng đời sống vật chất, văn hóa tinh thần được nâng lên rõ rệt trong môi trường xã hội an toàn lành mạnh, môi trường tự nhiên được bảo vệ và cải thiện”. Đảng và Nhà nước đã đề ra rất nhiều các chiến lược để nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và phát triển nguồn nhân lực. Trong đó giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu đổng thời cũng là nhân tố có ảnh hưởng quan trọng nhất tới nguồn nhân lực. Đại hội IX của Đảng đi sâu xác định phương hướng giải pháp với lĩnh vực giáo dục – đào tạo như sau: - Định hướng mô hình phát triển kinh tế dựa trên cơ sở tiếp thu công nghệ tiên tiến của thế giới sẽ là một trong những yếu tố quyết định phương hướng và nội dung cải cách giáo dục. - Cải cách căn bản chương trình giáo dục đào tạo. Chương trình giáo dục đào tạo mới phải đáp ứng được mục tiêu tạo nền tảng tri thức để thực hiện mô hình CNH - HĐH rút ngắn, phù hợp với yêu cầu mới của thời đại toàn cầu hóa và kinh tế tri thức. Phổ cập ngoại ngữ và tri thức tin học cơ bản phải là tiêu chuẩn trong hệ tiêu chuẩn phổ cập giáo dục. - Có chương trình ưu tiên thiết lập rộng khắp cơ sở hạ tầng phù hợp cho hệ thống giáo dục đào tạo với chi phí tiếp cận rẻ, trên những nguyên tắc và nội dung mới. - Cách dạy và học cần chuyển mạnh sang hướng trang bị các phương pháp thu nhận sử lý thông tin và tri thức, phát triển năng lực xác định và giải quyết vấn đề. - Mối liên hệ giữa cung cấp nhân lực được đào tạo với nhu cầu nhân lực được thiết lập thông qua việc phát triển thị trường lao động và thị trường sản phẩm khoa học, công nghệ. - Nhà nước cần đóng vai trò chủ đạo trong việc củng cố vững chắc kết quả xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, tiến hành phổ cập trung học cơ sở trong cả nước, giúp đông đảo người nghèo có cơ hội tiếp cận tri thức cơ bản cũng như nâng cao năng lực phát triển chung của xã hội. - Tích cực thực hiện chủ trương “xã hội hóa công tác giáo dục đào tạo”. Vai trò của trường bán công, dân lập và các cách thức truyền tải và giáo dục khác nhau cần được tiếp tục phát huy. Việc lôi cuốn khu vực kinh doanh tham gia vào việc phát triển hệ thống đào tạo nghề cần được khuyến khích.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC