Tiểu luận Biến đổi khí hậu toàn cầu

Vấn đề ô nhiễm môi trường hiện nay được coi như là một sự thực và là một hiện tượng toàn cầu, có những ảnh hưởng đáng kể tới cuộc sống con người. Vấn đề ô nhiễm môi trường bắt nguồn từ khi con người biết săn bắt, hái lượm, biết làm chủ thiên nhiên và dần dần biết cách chế ngự, thay đ ổi thiên nhiên. Sự thay đổi, chế ngự thiên nhiên mang lại lợi ích thiết thực cho nhu cầu thiết y ếu và sự phát triển của con người. Tuy nhiên khi đạt đến một m ức độ nào đó vượt quá ngưỡng giới hạn chịu đựng của các sinh vật, của thiên nhiên sẽ nảy sinh vấn đề ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm môi trường sống tồn tại dưới các dạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm phóng xạ, Và một trong những biến đổi nguy hiểm nhất đ ặt ra của hiện tượng ô nhiễm môi trường đó là vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu.Bài báo cáo của chúng tôi sẽ tập trung nghiên cứu về vấn đề biến đổi khí hậu toàn cầu như là một ví dụ điển hình cho vấn đề ô nhiễm môi trường sống hiện nay và tập trung vào ba phần chính. Thứ nhất, vấn đề biến đổi khí h ậu là vấn đề mang tính toàn cầu bởi ba đ ặc điểm chính của nó : phạm vi tác động rộng lớn, hậu quả ảnh hưởng đến sự sống còn của nhân loại, và đ ể giải quy ết vấn đề này cần có sự hợp tác giữa các quốc gia với nhau. Thứ hai, một số nguyên nhân dẫn đến biến đổi khí h ậu bao gồm nguyên nhân trực tiếp và sâu xa,chủ y ếu là những nguyên nhân do hoạt động của con người gây ra. Thứ ba, một số giải pháp định hướng : các biện pháp tình thế, giảm thiểu và hỗ trợ cho sự biến đổi khí hậu và một vài đánh giá cá nhân về tình hình đi tìm giải pháp hợp lý của cộng đồng thế giới hiện nay. Do hạn chế về mặt th ời gian và tính chất rộng lớn của vấn đề,nhóm chúng tôi chưa thể bao quát được toàn vẹn nội dung nên cần được trao đổi và tiếp tục nghiên cứu để sáng tỏ hơn,nhóm chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến xây dựng của thầy cô và các bạn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC