Tiểu luận Biện pháp nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu ở nước ta hiện nay

Trong cơ chế chuyển đổi về đường lối kinh tế, hoạt động ngoại thương của nước ta đã có những bước thay đổi quan trọng và đúng đắn bằng việc mở rộng hợp tác sản xuất và trao đổi hàng hoá với người nước ngoài dựa trên nguyên tắc bình đẳng, các bên cùng có lợi, không xâm phạm vào chủ quyền của nhau . Nâng cao hiệu quả của hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, đối ngoại của nước ta. Mà ở đó hoạt động kinh doanh xuất khẩu là một điển hình. Nó có tác động mạnh mẽ tới quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Với thực trạng về hoạt động kinh doanh xuất khẩu hiện nay thì nhà nước ta cần có biện pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu. Đây là một vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết được đi sâu để nghiên cứu. Bài tiểu luận của em gồm các phần sau: I/ Thực trạng về hàng xuất khẩu những năm gần đây ở nước ta. 1. Sự biến động về các mặt hàng xuất khẩu ở nước ta. 2. Những khó khăn, thách thức gây trở ngại cho việc xuất khẩu ở nước ta. II/ Biện pháp nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu ở nước ta hiện nay. 1. Đa dạng hoá các mặt hàng xuất khẩu. 2. Những chính sách và biện pháp của nhà nước ta, nhằm nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC