Tiểu luận Biểu hiện của quy luật giá trị trong điều kiện tự do cạnh tranh và trong điều kiện độc quyền

Hiện nay, chúng ta đang ở trong giai đoạn quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đây là thời kỳ chuyển tiếp từ nền kinh tế cũ,lạc hậu,bao cấp lên một nền kinh tế mới hơn, phát triển hơn, đa dạng hơn.Tuy nhiên, để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội thì chúng ta không đơn thuần tập trung phát triển nền kinh tế thị trường thuần tuý mà phải đặt dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng "Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa".Từ năm 1986 nước ta đã thực hiện chính sách đổi mới để hội nhập quốc tế.Cho tới nay, khi đã gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO.Từ những cơ sở đó,việc hiểu rõ các phạm trù kinh tế sẽ giúp chúng ta nắm vững hơn,hiểu rõ hơn vận dụng tốt hơn vào cuộc sống tương lai.Đặc biệt là “Quy luật giá trị”. Được làm một sinh viên được học tập và rèn luyện dưới mái trường Kinh tế quốc dân,được các thầy cô dạy bảo và truyền đạt những kiến thức bao la về kinh tế học đã là một lợi thế vô cùng lớn.Kinh tế học là niềm đam mê lớn nhất của em,chúng em luôn mong muốn được biết nhiều hơn,học nhiều hơn.Và để có cơ sở lý luận và phương pháp luận về các phạm trù kinh tế và các quy luật mà kinh tế học Mac-Lênin đưa ra thì tiểu luận môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin là vô cùng cần thiết,mặt khác nó còn giúp em nhận thức sâu sắc hơn, mở rộng hơn về kiến thức bao la của kinh tế học. “Quy luật giá trị là quy luật căn bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá. ở đâu có sản xuất và trao đổi hàng hoá thì ở đó có sự tồn tại và phát huy tác dụng của quy luật giá trị” Và đề tài của em chia làm 2 phần chính : “Quy luật giá trị và vai trò của nó trong phát triển kinh tế thị trường ở nước ta” “Biểu hiện của Quy luật giá trị trong điều kiện tự do cạnh tranh và trong điều kiện độc quyền”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC