Tiểu luận Các biện pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá ở Việt Nam

Việt Nam đang tiến hành công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, từng bước tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Trong công cuộc đó, Đảng và Nhà nước đã xác định chiến lược công nghiệp hóa nước ta hướng về xuất khẩu song song với thay thế nhập khẩu. Mục đích của chiến lược này nhằm giúp cho nền kinh tế tăng trưởng cao, thu được lợi nhuận lớn không chỉ từ trong nước mà còn mở rộng ra ngoài nước. Bên cạnh đó giảm được nguồn chi phí lớn cho nhập khẩu . Nhận thức được tầm quan trọng của chiến lược trên trong việc đẩy mạnh quá trình xuất khẩu hàng hoá ở Việt Nam trong thời gian tới, em đã lựa chọn đề tài : Các biện pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá ở Việt Nam”. Tiểu luận của em gồm các phần sau : Phần I: Mở đầu Phần II: Nội dung 1. Cơ sở lý luận về xuất khẩu hàng hoá 2.Thực trạng hoạt động xuất khẩu hàng hoá ở Việt Nam 3. Các biện pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng hoá Phần III: Kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC