Tiểu luận Các phương pháp gia công đặc biệt chương 10- Công nghệ tạo mẫu nhanh

Vật liệu chế tạo (Additive Fabrication) Vật liệu được thêm vào và liên kết với nhau để tạo thành mẫu không phải là cắt gọt vật liệu như các phương pháp gia công truyện thống (phay, tiện, bào.)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC