Tiểu luận Cấu trúc thị trường tài chính

1. Lý do chọn đề tài. Trong xu thế hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế thế giới hiện nay, cùng với sự chuyển dịch sang nền kinh tế thị trường trong nước, sự cạnh tranh khắt khe trên quy mô toàn cầu đặt doanh nghiệp Việt Nam trước những bắt buộc phải lựa chọn những cách thức mới và hoàn chỉnh trên thị trường tài chính để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế. Hơn nữa việc thu được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán cũng là vấn đề mà mọi người đang quan tâm. Chính vì thế chúng tôi nghiên cứu đề tài này nhằm giúp các bạn hiểu sâu hơn về những hoạt động cũng như những đóng góp quan trọng của nó trong nền kinh tế toàn cầu ngày nay. 2. Mục tiêu của đề tài: - Cung cấp cái nhìn tổng quan về chức năng và hoạt động của hệ thống tài chính quốc gia. - Nắm được nét chính về hoạt động và công cụ tài chính của các thị trường tài chính cơ bản. - Các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động của các trung gian tài chính như ngân hàng, các công ty bảo hiểm, quỹ đầu tư. - Hiểu biết về nhưng khái niệm cốt lõi của hoạt động tài chính trong nền kinh tế thị trường. 3. Phương pháp nghiên cứu - Thu thập thông tin dữ liệu từ các nguồn thông tin khác nhau. - Phương hướng áp dụng tại Việt Nam - Ứng dụng các bài giáo trình của các tiến sĩ các trường đại học. 4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu. - Đối tượng nghiên cứu: Cấu trúc của thị trường tài chính. - Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu dựa trên phương pháp duy phân tích kinh tế. Đi từ tổng quan đến cụ thể cấu trúc mô hình thị trường tài chính.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC