Tiểu luận Chi tiêu chính phủ trên GDP, nợ công và tăng trưởng kinh tế thực : Phân tích nhóm

Mục đích - Mục đích của bài viết này là để kiểm tra tác động của chi tiêu chính phủ trên GDP và nợ công tăng trưởng kinh tế thực, đối với một nhóm 175 quốc gia trên thế giới. Thiết kế / phương pháp / cách tiếp cận - Bài viết sử dụng ký thuật hiệu ứng cố định và hiệu ứng ngẫu nhiên để ước lượng hồi quy nhóm. Phát hiện - Kết quả cho thấy cả chi tiêu chính phủ trên GDP và sự gia tăng nợ công đều có tác động tiêu cực đến tăng trưởng kinh tế. Ứng dụng thực tế - Điều này cho thấy các nhà chức trách phải thực hiện các bước cần thiết để cắt giảm chi tiêu của chính phủ quá mức và nợ công, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Độc đáo / giá trị - Sự đóng góp của nghiên cứu này là ứng dụng kỹ thuật ký thuật hiệu ứng cố định và hiệu ứng ngẫu nhiên trong việc mô hình hóa các mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế thực với quy mô của chính phủ và nợ công trong một nhóm 175 quốc gia trên thế giới. Từ khóa - tăng trưởng kinh tế, Chính phủ, tài chính công, tăng trưởng kinh tế thực, nợ công, hiệu ứng cố định, hiệu ứng ngẫu nhiên. Loại bài viết Bài viết nghiên cứu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC