Tiểu luận Chi tiêu chính phủ và tăng trưởng kinh tế ở nigeria, 1970 – 2008: phương pháp phân tích từng phần

Bài nghiên cứu nhận thấy tăng chi tiêu chính phủ không có có ý nghĩa rõ ràng trong việc thúc đẩy tăng trưởng khi mà Nigeria vẫn bị xếp vào nhóm các nước nghèo nhất thế giới. Trong một nghiên cứu thực nghiệm tác động của chi tiêu chính phủ đối với tăng trưởng kinh tế, chúng tôi đã sử dụng phương pháp phân tích riêng lẻ. Kết quả cho thấy chi đầu tư xây dựng cơ bản (TCAP), chi thường xuyên (TREC) và chi cho giáo dục (EDU) của chính phủ có tác động nghịch biến đến tăng trưởng kinh tế. Ngược lại, chính phủ tăng chi tiêu cho lĩnh vực giao thông và truyền thông (TRACO) và y tế (HEA) lại thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Những nhà nghiên cứu có những kiến nghị sau. Thứ nhất, chính phủ nên tăng chi đầu tư và chi thường xuyên, bao gồm chi cho giáo dục, cũng như phải đảm bảo chắc rằng nguồn vốn được dành để phát triển những lĩnh vực này được quản lý chặt chẽ, đúng đắn. Thứ hai, chính phủ nên tăng cường đầu tư phát triển giao thông vận tải và truyền thông, nhằm tạo mô i trường thuận lợi thúc đẩy kinh doanh. Thứ ba, chính phủ nên tăng chi tiêu cho phát triển y tế vì sẽ nâng cao năng suất lao động và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Sau cùng, chính phủ nên khuyến khích và tăng nguồn tài trợ cho những cơ quan chống tham nhũng để giải quyết tình trạng tham nhũng cao trong các cơ quan hành chính công.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC