Tiểu luận Chiến lược sản phẩm thị trường cho WPC

Do nhu cầu của người tiêu dùng trên thịtrường rất đa dạng,do vậy một công ty khó có thể đưa ra một loại sản phẩm mà thỏa mãn nhu cầu của từng người tiêu dùng hay nói cách khác,mỗi loại sản phẩm chỉ đáp ứng hoặc thỏa mãn một nhóm người nào đó.Do vậy chiến lược sản phẩm thịtrường của một công ty chính là nghiên cứu nhu cầu của các nhóm người cụthể đểlựa chọn ra thịtrường mục tiêu(TTMT) và sản xuất ra loại sản phẩm thỏa mãn cho TTMT đó. Việc nghiên cứu nhu cầu của một nhóm người cụthểchính là một phân khúc (phân đoạn) thịtrường – tức là chia những người tiêu dùng thành những nhóm có chung những nhu cầu giống nhau.Đánh giá mức độhấp dẫn của các nhóm, sau đó lựa chọn ra nhóm thích hợp làm TTMT của doanh nghiệp.Khi đó, doanh nghiệp sẽ định vịdòng sản phẩm của mình đểthỏa mãn nhu cầu TTMT đã lựa chọn.Việc sản xuất ra loại sản phẩm thỏa mãn cho khúc thịtrường đó chính là sựliên kết sản phẩm với thịtrường .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC