Tiểu luận Chính sách nông nghiệp điển hình trên thế giới

Trên thế giới, nông nghiệp được coi là một lĩnh vực quan trọng không thể thiếu được trong chiến lược phát triển kinh tế của mỗi nước. Do đó sản xuất nông nghiệp không những cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho các ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm mà còn sản xuất ra những mặt hàng có giá trị xuất khẩu, tăng thêm nguồn thu ngoại tệ. Trong quá khứ và hiện tại cũng như trong tương lai, nông nghiệp vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của xã hội loài người, không ngành nào có thể thay thế được. Trên 40% số lao động trên thế giới đang tham gia vào hoạt động nông nghiệp. Sản xuất nông nghiệp còn góp phần đảm bảo an ninh lương thực, đó là mục tiêu phấn đấu của mỗi quốc gia, góp phần ổn định chính trị, phát triển nền kinh tế. Với vai trò quan trọng như trên, mỗi quốc gia trên thế giới có nhiều chính sách trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ các nước đã có sự can thiệp với mức độ khác nhau tạo nên những thành tựu phát triển trong nông nghiệp, sản xuất ra những ngành hàng đặc trưng, thế mạnh của mình, điển hình như các nước: Trung Quốc, Nhật Bản, Hà Lan, Hàn Quốc, Israel .và ở Việt Nam của chúng ta cũng có nhiều chính sách khác nhau cho từng giai đoạn phát triển của đất nước. Do đó nghiên cứu chính sách nông nghiệp trên thế giới là vô cùng cần thiết, có thể rút ra những bài học quí báo cho việc phát triển nông nghiệp Việt Nam một cách toàn diện, sánh vai cùng với các nước phát triển trên thế giới.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC