Tiểu luận Chính sách tài khóa và tăng trưởng: Bằng chứng từ các nước OECD

Liệu có những bằng chứng phù hợp với dự đoán của mô hình tăng trưởng nội sinh rằng cơ cấu thuế và chi tiêu công ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng ổn định? Phần lớn nghiên cứu trước đây cần phải được xem xét lại bởi vì nó bỏ qua những sai lệch liên quan đến thông số chưa hoàn chỉnh trong việc ràng buộc ngân sách chính phủ. Nhóm tác giả cho rằng sai lệch là đáng kể, và có thể thấy rõ trong mô hình Barro (1990, một mô hình đơn giản của tăng trưởng nội sinh về chi tiêu của Chính phủ). Cụ thể, nhóm tác giả thấy rằng thuế bóp méo làm giảm tăng trưởng, trong khi thuế không bóp méo thì không gây ra việc này, và chi tiêu chính phủ cho sản xuất giúp cho việc tăng trưởng, trong khi chi tiêu cho khu vực phi sản xuất thì không.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC