Tiểu luận Chu kỳ kinh tế chính trị: Mối quan tâm về ngân sách

Những biến động theo chu kỳ trong chính sách tài khóa của chính phủ gây ra bởi các sắc lệnh hiến pháp trong các cuộc bầu cử định kỳ xảy ra được mô tả thông qua thuật ngữ chu kỳ kinh tế chính trị. Sự xuất hiện của những chu kì này là do hành vi cơ hội của những người đương nhiệm trước khi bầu cử. Các chính trị gia trong chính phủ thông qua việc thao túng có chiến lược trong các công cụ chính sách và đặc biệt là mở rộng tài chính nhằm nỗ lực tạo ra các lợi thế kinh tế cho các cử tri. Nghiên cứu thực nghiệm gần đây đã xác định thao tú ng có chiến lược các chính sách tài khóa trước khi bầu cử, thay mặt Chính phủ, trong các nền dân chủ mới thành lập (Brender và Drazen,2008). Một số các đặc điểm thể chế khác, như tham nhũng và không minh bạch đã được kiểm định thực nghiệm và tìm thấy ý nghĩa thống kê trong việc giải thích chu kỳ ngân sách chính trị và cũng có thể đúng cho những quốc gia có cơ chế chính trị còn non trẻ. Dưới sự s áng tỏ của những phát hiện này, một câu hỏi được đặt ra là liệu có là những công cụ khác ngoài chính s ách tài khóa có thể được áp dụng cho các thao túng bầu cử trước cử tri mà không có rối loạn quá mức trong cân đối ngân sách của chính phủ và nó có tồn tại trong nền dân chủ cũ hay không. Chúng tôi cho rằng quy định kinh tế và các lợi ích kinh tế theo s au được tạo ra thông qua sự can thiệp của chính phủ vào nền kinh tế có thể là một công cụ. Alesina et al (2008) cung cấp bằng chứng yếu cho 21 quốc gia mà các cuộc cải cách xảy ra vào lúc bắt đầu của một nhiệm kỳ mới, kết quả là nó bị giới hạn trong các lĩnh vực nhất định của nền kinh tế và không liên hệ được với chu kỳ ngân sách chính trị. Họ gán các phát hiện của họ với hiệu ứng tuần trăng mật trong cải cách những năm qua đã gặp sự phản đối mạnh mẽ. Trong bài báo này, chúng tôi cung cấp bằng chứng mạnh mẽ cho 30 nền kinh tế OECD trong đó xu hướng tổng thể tiến tới bãi bỏ quy định làm k iềm hãm các hoạt động kinh tế trong những năm bầu cử và đ ó là sự lựa chọn mang tính chiến thuật của những nhà cầm quyền

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC