Tiểu luận Chức năng hoạch định ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay

Hoạt động của các Doanh nghiệp nói chung và các Doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng ngày càng quan trọng đối với quá trình phát triển nền kinh tế của nước ta, đặc biệt là trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Sau hơn 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam đã có bước phát triển mạnh với số lượng tăng nhanh góp phần vào việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm làm cho nền kinh tế năng động và hiệu quả hơn, từng bước nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. Việt Nam đã và đang từng bước thực hiện chính sách theo hướng tự do hóa, mở cửa đổi mới cơ cấu kinh tế, cải cách kinh tế xã hội. Quá trình hội nhập đã có những tác động mạnh đến nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng, nhờ đó tạo được môi trường kinh doanh thuận tiện giúp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên xuất phát từ quy mô nhỏ, nguồn vốn và lao động hạn chế năng lực cạnh tranh thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn gặp khó khăn trong công tác hoạch định vì vậy mà vẫn còn hàng ngàn doanh nghiệp rơi vào tình trạng biến mất trên thị trường. Công tác hoạch định có một vị trí quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp không chỉ trong ngắn hạn mà còn trong dài hạn, vì vậy mà các doanh nghiệp, không chỉ những doanh nghiệp lớn mà còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng cần phải chú trọng đến công tác hoạch định của doanh nghiệp. Thiếu tư duy chiến lược, thiếu khả năng hoạch định thì hoạt động kinh doanh sẽ không thể phát triển lâu bền. Việc nhận diện được công tác hoạch định ở các doanh nghiệp hiện nay là rất cần thiết, giúp chúng ta nắm bắt được thực trạng từ đó đưa ra những biện pháp kiến nghị để thực hiện tốt công tác hoạch định. Từ những lí do trên mà em chọn đề tài nghiên cứu là “chức năng hoạch định ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay”. Mục đích nghiên cứu:  Khảo sát thực trạng thực hiện công tác hoạch định ở các doanh nghiệp vừa và nhở hiện nay  Trên cơ sở phân tích thực trạng đó rút ra những tồn tại, nguyên nhân, một số kiến nghị và giải pháp để khắc phục. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:  Công tác hoạch định ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ nói chung ở Việt Nam hiện nay

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC