Tiểu luận Cơ cấu tổ chức và chức năng của Adiponectin

Tế bào mỡ sản xuất và tiết ra một số protein, bao gồm leptin, adipsin, properdin, và yếu tố hoại tử khối u (TNF). Một yếu tố ở mô mỡ được phân lập là APM1 tạo ra sản phẩ m protein là adiponectin.Trong bản đồ gen,người ta đã xác định được AMP1 nằm trên NST 3q27

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC