Tiểu luận Công tác đoàn và phong trào Thanh niên ở xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn - Thực trạng và giải pháp

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị xã hội do Đảng cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.Tổ chức Đoàn gồm những đoàn viên tiêu biểu đại diện cho ý chí và nguyện vọng của thế hệ trẻ, có vai trò quan trọng trong sự nghiệp cách mạng xây dựng XHCN ở Việt Nam. Lúc sinh thời và chỉ đạo Đoàn thanh niên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “. Đoàn thanh niên lao động phải là cánh tay đắc lực của Đảng trong việc tổ chức và giáo dục thiếu niên và nhi đồng thành những chiến sỹ tuyệt đối trung thành với sự nghiệp xây dựng CNXH và Chủ nghĩa cộng sản”. Khi bàn về nhiệm vụ của thanh niên trong tình hình mới ,nghị quyết lần thứ tư BCHTW Đảng khóa VII đã chỉ rõ: “ Thanh niên phải là lực lượng xung kích trong sự nghiệp xây dựng bảo và bảo vệ tổ quốc Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ XXI có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không , phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên ,vào việc bồi dưỡng,rèn luyện thanh niên.Công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc ,là một trong những nhân tốp quyết định sự thành bại của cách mạng.Vì vậy ,vấn đề thanh niên phải đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược phát huy nhân tố con người ”. Nghị quyết 25 của BCHTW Đảng khóa X tiếp tục khẳng định: “ Thanh niên là rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế và xây dựng CNXH”. Vai trò ,vị trí quan trọng của thanh niên còn được xác định bởi thanh niên chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu dân số ,là nguồn nhân lực chất lượng cao,lực lượng xung kích trong bảo vệ tổ quốc,xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và hội nhập quốc tế, lực lượng tiếp nối các thế hệ cha anh thúc đẩy xã hội phát triển, xây dựng nước Việt Nam theo con đường XHCN. Từ vai trò chiến lược to lớn của thanh niên, Đảng ta coi chính thanh niên chứ không ai khác “được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn nhân lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực đảm bảo cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC