Tiểu luận Công trình thu nước mặt

Công suất thiết kế 3000 m3/ng Cao trình mặt đất 10,5m Mực nước cao nhất trên sông 9m Mực nước thấp nhất trên sông 4,5m Mực nước cao nhất trên trạm xử lý 19m Chiều dài ống đẩy 2500m Số đám cháy xảy ra đồng thời 2x30 l/s Số giờ làm việc trong ngày 24h

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC