Tiểu luận Đánh giá tác động của chính sách tỷ giá hối đoái lên hoạt động xuất nhập khẩu

Khi thi hành chính sách mở cửa nền kinh tế, biểu hiện rõ rệt nhất là việc tự do hóa xuất nhập khẩu hàng hóa, tuy nhiên, mỗi quốc gia, khu vực kinh tế có loại tiền tệ khác nhau và việc trao đổi hàng hóa đòi hỏi các nước có cơ chế quy đổi tiền tệ để có cơ sở định giá chung. Trên thực tế, chi phí và tiêu dùng trong nước tính bằng đồng nội tệ trong khi chi phí nhập khẩu và doanh thu xuất khẩu lại tính theo ngoại tệ nên các nước phải có chính sách định giá đồng nội tệ sao cho không chỉ ổn định tiền tệ trong nước mà còn tác động tích cực đến cán cân thương mại. Chúng ta có thể học được nhiều kinh nghiệm của các nước đi trước, những quốc gia đã thành công trong việc sử dụng chính sách tỷ giá hối đoái như một công cụ hữu hiệu để tài trợ xuất nhập khẩu và và giành lợi thế trong cán cân thương mại. Tuy nhiên, với hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, chính phủ, ngân hàng nhà nước (gọi tắt NHNN) đã đưa ra những chính sách quản lý tỷ giá hối đoái phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế trong từng giai đoạn. Dựa trên cơ sở lý luận cũng như những số liệu thực tế thu được trong giai đoạn 1986-2010, nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài tiểu luận: “Đánh giá tác động của chính sách tỷ giá hối đoái lên hoạt động xuất nhập khẩu” gồm 3 phần: I - Lý luận chung về tỷ giá hối đoái và chính sách tỷ giá II - Thực trạng ở Việt Nam giai đoạn 1986-2010 III - Đề xuất, kiến nghị

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC