Tiểu luận Đánh giá thực trạng công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước là một trong những hướng quan trọng của quá trình cải cách doanh nghiệp nhà nước- bộ phận không thể thiếu trong thành phần kinh tế nhà nước. Theo hướng đó, Đảng ta đã lựa chọn cổ phần hóa như một phương thức có hiệu quả để đổi mới các doanh nghiệp nhà nước như các Nghị quyết 3 và Nghị quyết 9 của Ban chấp hành Trung ương khóa IX đã nêu rõ. Thực tế, kinh nghiệm của các nước trên thế giới đã cho thấy, cải cách chế độ cổ phần được coi là một đột phá lý luận kinh tế. Cụ thể, Trung Quốc từ năm 1997 đến 2001, xí nghiệp cổ phần tăng từ 7.200 lên tới gần 300.000, số lao động từ 6.437 triệu người lên đến 27.466 triệu người, doanh thu từ 813.1 tỷ nhân dân tệ lên 5.673,3 tỷ NDT. Thực tế đó có sức thuyết phục, đem lại nhận thức đúng đắn về vai trò của cổ phần hóa trong xây dựng kinh tế đất nước. Cổ phần hóa tại Việt Nam được thực hiện từ năm 1992. Vậy cho đến nay, chính sách ấy được thực hiện như thế nào, mang lại hiệu quả ra sao? Với mong muốn giải quyết các vấn đề ấy, tôi đã chọn chủ đề Đánh giá thực trạng công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước cho tiểu luận của mình. II. MỤC TIÊU CỦA TIỂU LUẬN Tìm hiểu mục tiêu của cổ phần hóa Doanh nghiệp nhà nước. Tìm hiểu thực trạng cổ phần hóa DNNN ở nước ta trong thời gian qua. Đưa ra giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa. III. KẾT CẤU TIỂU LUẬN Để giải quyết các mục tiêu trên, tiểu luận lần lượt nghiên cứu 03 phần chính như sau: § Phần 1 - Chính sách nhà nước trong vấn đề cổ phần hóa: tìm hiểu các vấn đề như mục tiêu cổ phần hóa, danh mục phân loại Doanh nghiệp nhà nước trong cổ phần hóa, phương pháp, lộ trình cổ phần hóa . § Phần 2 - Thực trạng tình hình cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam trong thời gian qua: trình bày những kết quả đạt được cũng như các vấn đề còn tồn tại trong quá trình cổ phần hóa. § Phần 3 - Giải pháp nhằm đẩy mạnh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong giai đoạn 2006 – 2010.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC